Πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα «fnacompany.gr» αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «Σκουρογιαννάκης Ιωάννης», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης  επί της οδού Δωδεκανήσου 11, με Α.Φ.Μ 165279499. Η τελευταία είναι και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να τύχουν επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα θα απευθύνεστε στον ανωτέρω Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@fna.gr.

 1. Αποδοχή όρων

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρεία. Οι όροι που ακολουθούν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Επισκέπτες της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, καθώς και των Χρηστών του λογισμικού της Εταιρείας, οι οποίοι θα αναφέρονται ως «Πελάτες». Μη αποδοχή τους συνιστά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Η πολιτική προστασίας απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς ώστε να είναι επικαιροποιημένη. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα, ώστε να λαμβάνει γνώση για τυχόν αλλαγές.

3.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην αναγνώρισή σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 1. Όριο ηλικίας

Η ιστοσελίδα, το ηλεκτρονικό κατάστημα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών, μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση και για το λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση αυτή.

 1. Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα προσωπικά δεδομένα

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει. Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation “GDPR”), (EE) 2016/679, ο οποίος καταργεί τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και στη χώρα μας, καταργείται ο προϊσχύσαν νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Ν. 2472/1997 και ισχύουν οι διατάξεις του ανωτέρου Κανονισμού, καθώς και ο εφαρμοστικός Ν.4624/2019. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργείται, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που επιβάλλει ο ανωτέρω Κανονισμός για την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, ανάλογα με τον αντίστοιχο σκοπό.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κινητό τηλέφωνο του Πελάτη.

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης στα ανωτέρω στοιχεία προστίθεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού για την πραγματοποίηση αγοράς ή συνδρομής στο λογισμικό της Εταιρείας, προστίθεται το όνομα χρήστη (αν δεν έχει επιλεγεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email) και ο κωδικός χρήστη. Στην αγορά με χρεωστική ή πιστωτική  κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας, ο τραπεζικός λογαριασμός, το όνομα χρήστη και ο κωδικός του Πελάτη τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο μεσολαβεί για την εκτέλεση τα πληρωμής. Σε περίπτωση που το επιλέξει ρητά κάποιος προστίθεται και η IP διεύθυνση (IP Address). Κανένα άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα δεν τυγχάνει επεξεργασίας.

 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρία θα σας ζητά πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα για την συμμετοχή σας στην εκδρομή.

Η Εταιρεία  διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους, σε συνδυασμό με το διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, το όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κινητό τηλέφωνο του Πελάτη συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για την εκτέλεση της παραγγελίας του Πελάτη.

Επίσης, η ηλεκτρονική διεύθυνση συλλέγεται και τυγχάνει επεξεργασίας για την αποστολή  ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) στον Επισκέπτη – Πελάτη, εφόσον ο τελευταίος το επιλέξει και για όσο χρονικό διάστημα το επιθυμεί.

Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ συλλέγονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του Πελάτη.

Για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ συλλέγεται η διεύθυνση IP (IP Address) του Πελάτη μέσω των Cookies, μετά τη ρητή συγκατάθεσή του.

Ο τραπεζικός λογαριασμός και οι πληροφορίες της κάρτας του Πελάτη συλλέγονται από τον Τραπεζικό Πάροχο, ο οποίος μεσολαβεί για την εκτέλεση της πληρωμής.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (αγορά συνδρομής λογισμικού, αγορά σεμιναρίων), δηλαδή για το όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κινητό τηλέφωνο, νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι η σύμβαση με τον Πελάτη.

Για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την ενεργοποίηση του ενημερωτικού δελτίου (newsletter), καθώς η διεύθυνση IP (IP address – Internet Protocol address, η οποία συλλέγεται μέσω των Cookies, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Πελάτη.

 1. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους αναλυτικά αναφέραμε παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρξει νέος σκοπός επεξεργασίας μη συμβατός με τον αντίστοιχο αρχικό, θα ενημερωθείτε εκ νέου και θα υπάρξει εκ νέου αναζήτηση της συναίνεσή σας στην περίπτωση που αυτή απαιτείται. Τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους ανωτέρω. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

 

 1. Ποια είναι η επίδραση της επεξεργασίας στα υποκείμενα

Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι και αντιμετωπίζονται ως απόρρητα και εμπιστευτικά. Για την προστασία τους, αλλά και τη διαφύλαξη του απορρήτου αυτών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία οργανωτικά αλλά και τεχνικά μέτρα.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε, καταχωρούμε, αποθηκεύουμε και οργανώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται απόρρητα και εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη, ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεσή σας.

 

 1. Με ποιο τρόπο έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας στείλετε το σχετικό αίτημά σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@fna.gr πικοινωνώντας με την Εταιρεία μας, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, έτσι ώστε να είναι αυτά πάντα επικαιροποιημένα, ορθά και ακριβή.

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας στα πλαίσια των ανωτέρω καθορισμένων σκοπών και στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οι οποίοι δεσμεύινται με ρήτρες εμπιστευτικότητας. Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή και ειδική συγκατάθεσή σας.

H προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διαφυλάσσεται και από την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εμπιστευτικότητας με τους εργαζομένους.

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

 

Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν απαιτείται από το νόμο ή για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας.

Πιο συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία  στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών τυγχάνουν επεξεργασίας από:

α) το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας το οποίο δεσμεύεται απέναντι στην Εταιρεία με συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Η πρόσβαση είναι διαβαθμισμένη ανάλογα με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε μέλους του προσωπικού.

β) συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, νομικές, λογιστικές, τεχνικές εταιρείες στο πλαίσιο διαχείρισης της ιστοσελίδας και παροχής υπηρεσιών.

γ) δημόσιους φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας.

 1. Επικοινωνία με την ιστοσελίδα

Η επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:  ______

 1. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα των Πελατών (ταυτοποίησης, επικοινωνίας, οικονομικά και συναλλαγών) διατηρούνται, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής με τον Πελάτη για την περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις.

Τα φορολογικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση, κατά μέγιστο, για περίοδο είκοσι ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής με τον Πελάτη.

Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών διαγράφονται πλήρως.

Σε περίπτωση που ζητήσετε τη διακοπή των υπηρεσιών, διατηρούμε τα δεδομένα σας για 12 μήνες και έπειτα διαγράφονται οριστικά, εκτός αν άλλως ζητηθεί από εσάς ως πελάτη.

 1. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.

Ειδικότερα:

Αναφορικά με τα οργανωτικά μέτρα, η Εταιρεία μας:

– Εφαρμόζει κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την καλύτερη δυνατή διασφάλιση και διαφύλαξη των Πελατών (υποκειμένων των δεδομένων) της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

– Εφαρμόζει φιλικές προς την ιδιωτικότητα (Privacy Friendly) πολιτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ.

– Ενημερώνει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, απλά και κατανοητά, με κάθε δυνατό τρόπο τα υποκείμενα των δεδομένων για την επεξεργασία που πραγματοποιεί στα προσωπικά δεδομένα, τους εκάστοτε σκοπούς, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά τους, αλλά και πώς θα μπορέσουν να ασκήσουν τα τελευταία σε περίπτωση που το επιλέξουν και μάλιστα απλά, άμεσα και χωρίς εμπόδια.

– Υπογράφει συμβάσεις εμπιστευτηκότητας με όλους τους εργαζόμενους και συνεργλατες της.

 1. Ποια τεχνικά μέτρα ασφάλειας εφαρμόζουμε

– Όλοι οι υπολογιστές της Εταιρείας χρησιμοποιούν antivirus τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον, έχουν κωδικούς πρόσβασης, ενώ τίθενται σε αδράνεια σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη μη χρήση τους από τον χειριστή τους.

– Όλα τα λογισμικά της Εταιρείας ενημερώνονται διαρκώς με ενημερώσεις ασφαλείας (Security Updates).

– Σε όλη την υποδομή μας γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backups) σε ξεχωριστούς cloud servers που διασφαλίζουν τα δεδομένα, με κωδικούς ασφαλείας και κρυπτογράφηση. Τα backups είναι καθημερινά.

 1. Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Συγκεκριμένα:

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβούμε στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς  θα προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο  +306940204963 (Σκουρογιαννάκης Ιωάννης)

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 1. Ποια cookies συλλέγουμε και για ποιο σκοπό το καθένα

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, τα οποία μία ιστοσελίδα ζητά από τον φυλλομετρητή σας (browser), να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ). Τα cookies με την αποθήκευσή τους στη συσκευή σας, επιτρέπουν την εκάστοτε ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κλπ.), καθώς και τις προτιμήσεις σας. Κάθε cookie επιτελεί διαφορετική λειτουργία, καθώς άλλα cookies είναι απαραίτητα ακόμα και για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας, ενώ άλλα πχ. ads cookies, χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επίσης, η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί και cookies τρίτων (third party cookies), όπως είναι τα cookies των υπηρεσιών Google Analytics, Google Tag Manager, και Google AdWords, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεση του Επισκέπτη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω cookies μπορείτε να βρείτε στον

ακόλουθο σύνδεσμο https://policies.google.com/technologies/types.

 1. Παράπονα και Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ODR)

Σε περίπτωση που ανακύψει τυχόν διαφορά, η οποία συνδέεται με την ιστοσελίδα το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Επισκέπτης – Πελάτης μπορεί να διατυπώσει το παράπονό του απευθείας τον ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fna.gr

Στη συνέχεια, εφόσον δεν έχει επιλυθεί η διαφορά του, έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει να επιλύσει και ηλεκτρονικά τη διαφορά του με την προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL.

 

 1. Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται και ποια Δικαστήρια είναι αρμόδια

Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς που προκύψει από την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ο Επισκέπτης – Πελάτης ότι είναι τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

 1. Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστοσελίδα ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Επιπλέον, η Εταιρεία δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τέλος δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

 1. Χρήσιμα στοιχεία

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 

Εταιρεία Σκουρογιαννάκης Ιωάννης

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 11

Email: skoyrogiannakisgiannis@gmail.com

Website: www.fna.gr / www.fna.com.gr / www.fnacompany.grwww.fnanutrition.com

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

 1. Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών απαιτεί μία συστηματική παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρείας. Παράλληλα, η επιθυμία της Εταιρείας για παροχή καλύτερων και επίκαιρων υπηρεσιών, σημαίνει ότι επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση των πρακτικών  και την υιοθέτηση νέων, πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Ως εκ τούτου, η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.

 1. Ισχύς Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 10/02/2022